Inzage dossier overledene

In principe: geen inzage in dossier overledene

Nabestaanden, waaronder erfgenamen, hebben geen recht op inzage in het dossier van een overledene. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor een verzekeraar of politie/justitie. En ook deze algemene regel heeft uitzonderingen.

Wanneer mag je een dossier van een overledene wel inzien

Als een betrokkene bij leven iemand gemachtigd heeft om na diens overlijden het dossier in te mogen zien.

Als de toestemming van de overledene voor inzage na overlijden mag worden verondersteld. Bijvoorbeeld als het gaat om een inzageverzoek van een nabestaande die bij leven betrokken was bij een medische behandeling en/of de gesprekken met de hulpverlener.

Als sprake is van een zwaarwegend belang voor een ander, dat zou (kunnen) worden geschaad als geheimhouding onverkort zou worden gehandhaafd en aannemelijk is dat de gewenste informatie niet langs andere weg is te verkrijgen dan door dossierinzage. Dit is bijvoorbeeld aan de orde in gevallen waarin nabestaanden een testament aanvechten vanwege vermeende wilsonbekwaamheid van de erflater.

Een zwaarwegend belang en veronderstelde toestemming mogen niet lichtvoetig worden aangenomen. Bij een geschil of als sprake was van een overlijden als gevolg van bijvoorbeeld een medische fout zal dit eerder worden aangenomen dan bij een erfrechtelijke kwestie waarbij een persoon betwist dat de overledene wilsbekwaam was op het moment dat het testament is opgesteld. Verder geldt altijd dat als de noodzakelijk geachte informatie anders kan worden verkregen dan door middel van inzage dit de voorkeur heeft. Denk bijvoorbeeld aan de tussenkomst van een onafhankelijke arts.