Juridische factsheet Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens treedt deels per 1 juli 2017 en deels per 1 juli 2020 in werking. De bepalingen van de wet zijn opgenomen in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Omdat de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg met de nieuwe bepalingen niet meer alleen maar gaat over het gebruik van het burgerservicenummer, krijgt de wet een nieuwe titel: de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.


Deze juridische factsheet schetst een overzicht (met toelichting) van àlle rechten en plichten bij elektronische verwerking van gegevens: zowel voortvloeiend uit het huidige wettelijk kader als uit de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens.