Aansprakelijkheid

Medewerkers

Mag ik mijn medewerker(s) aansprakelijk stellen voor schade, geleden door het niet nakomen van AVG-verplichtingen?

Er vanuit gaande dat er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid, mag je medewerkers niet aansprakelijk stellen voor het eventueel niet nakomen van het gestelde in de AVG. Ook is het niet nodig om medewerkers een extra (additionele) geheimhouding te laten tekenen. Die geheimhouding valt al onder het beroepsgeheim en/of onder hun (arbeids- of samenwerkings)contract. Een boete opleggen aan medewerkers voor het niet naleven van de AVG is verboden.

Wie is er wel aansprakelijk?

Voor de AVG is de praktijk verwerkingsverantwoordelijk en niet de medewerker van de praktijk. De AVG vermeldt niets over het eventueel afwenden van de consequenties van niet naleving. In het Nederlandse recht is geregeld dat je een werknemer niet persoonlijk aansprakelijk mag stellen voor niet-naleving van de AVG. Reguliere fouten (dus niet opzettelijke) in het werk die leiden tot zo’n niet-naleving zijn gewoon wanprestaties bij het werk, en die komen voor rekening van de werkgever (artikel 6:170 BW). Dit tenzij sprake is van opzet en/of grove nalatigheid; maar de lat daarvoor ligt zo hoog dat je er bij dit soort dingen vrijwel nooit aan komt. Daarnaast is het zo dat er natuurlijk wel beleid kan worden opgesteld dat de werkgever gevolgen verbind aan de niet naleving van de AVG door zijn medewerkers.

Let op:

Gaat de medewerker/individu verwerkingen voor andere en eigen doeleinden gebruiken zodat hij/zij zelf ‘verwerkingsverantwoordelijke’ wordt van de verwerking, dan kan hij/zij daar wel op worden aangesproken. Het gaat hier dan om de situatie waarbij de verwerkingsverantwoordelijke werkgever niet op de hoogte is van deze verwerkingen gedaan door de medewerker.

Bestuurders

Kan op grond van de AVG een bestuurder van een organisatie hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door het niet nakomen van de verplichtingen uit de AVG?

Nee, dit kan niet. In de bepalingen van de AVG is zo’n aansprakelijkheid niet opgenomen. Voor hoofdelijke aansprakelijkheid voor bestuurders val je dan terug op nationale wetgeving. In de Nederlandse wetgeving kom je dan uit bij de bepalingen in het burgerlijk wetboek (Bw).