Wetgeving: AVG vs Nederlandse zorgwetten

Blijft Nederlandse zorgspecifieke privacywetgeving van kracht?

Ja.

Zorgspecifieke privacyregels blijven naast de AVG van kracht, zoals die volgen uit bijvoorbeeld:

  • de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
  • de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  • de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • de Wet langdurige zorg (Wlz);
  • de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
  • de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz).

De AVG brengt ook geen veranderingen met zich mee voor het medisch beroepsgeheim.

Welke wet geldt als eerste?

Bij een conflict tussen twee of meer (zorg)wetten, geldt dat een bepaling uit een verordening (zoals de AVG) voorrang heeft op nationale wetgeving.