WNT: publiceren op website

De WNT is de Wet Normering Topinkomens. Met ingang van het verantwoordingsjaar 2017 zijn alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk op internet te plaatsen. Veel welzijnsorganisaties zijn kleine organisaties, met hooguit slechts één topfunctionaris. Voor hen is het publiceren van de WNT-verantwoording op de eigen website uit privacyoverwegingen minder wenselijk, gezien de herleidbaarheid van de informatie naar één persoon. Een paar handreikingen om hier praktisch mee om te gaan.

Wettelijke verplichtingen

Volgens de WNT ben je verplicht om in ieder geval de naam en het salaris (of: als de persoon uit dienst is de uitkering wegens beëindiging - lees: ‘gouden handdruk’) te publiceren. Gebruikelijk is dat je dit publiceert in een jaarverslag. Vanaf 1 januari 2018 moet je ook op internet publiceren voor de duur van 7 jaar. Deze verplichting is terug te lezen in artikel 5c van de Uitvoeringsregel WNT. De privacyafweging voor openbaarmaking is bepaald bij het vaststellen van de plicht toen de Wet Normering Topinkomens werd gemaakt; daar mag je als individuele organisatie niet meer van afwijken.

Verder is er voor de uitleg van de WNT de website www.topinkomens.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Gegevens die je moet publiceren

Voor topfunctionarissen die een bezoldiging ontvangen van minimaal € 187.000 moet je de volgende gegevens publiceren:

 • de naam;
 • de functie(s);
 • de duur van het dienstverband, inclusief begin- en einddatum van de functie;
 • de omvang van het dienstverband, uitgedrukt als deeltijdfactor met een minimum van 0,025 fte en een maximum van 1.0 fte, tenzij het een lid van een hoogst toezichthoudend orgaan betreft;
 • de beloning + belastbare onkostenvergoedingen, tenzij het een lid van een hoogst toezichthoudend orgaan betreft;
 • de voorzieningen ten behoeve van beloningen en betaalbaar op termijn, tenzij het een lid van een hoogst toezichthoudend orgaan betreft;
 • de totale bezoldiging;
 • het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum;
 • of er sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking, tenzij het een lid van een hoogste toezichthoudend orgaan betreft;
 • de naam van de topfunctionaris die tevens topfunctionaris is, bij een andere rechtspersoon of instelling, (dit hoeft niet als het gaat om het hoogste toezichthoudende orgaan). Hier moet wel de naam van de betreffende rechtspersoon of instelling vermeld worden.

Praktisch advies

Volgens artikel 5c van de WNT zul je dus moeten publiceren en ook op internet. Maar er staat niet bij in welke vorm er op internet moet worden gepubliceerd. Het ministerie van VWS adviseert kleine welzijnsorganisaties het volgende:

 • neem het hele hierboven vermelde rijtje op in het jaarverslag en plaats het jaarverslag als pdf op de website;
 • besteed op de website kort aandacht aan het feit dat er sprake is van WNT-bestuurder(s) met alleen hun functie(titel) en beloning - net als bijvoorbeeld onze minister president - en verwijs eventueel naar het jaarverslag.