WNT: publiceren op website

De WNT staat voor de Wet Normering Topinkomens. Met ingang van het verantwoordingsjaar 2017 zijn alle WNT-instellingen verplicht de WNT-verantwoording openbaar toegankelijk op internet te plaatsen. Veel welzijnsorganisaties zijn kleine organisaties, met hooguit slechts één topfunctionaris. Voor hen is het publiceren van de WNT-verantwoording op de eigen website uit privacyoverwegingen minder wenselijk, gezien de herleidbaarheid van de informatie naar één persoon. Een paar handreikingen om hier praktisch mee om te gaan.

Wettelijke verplichtingen

Volgens de WNT ben je verplicht om in ieder geval de naam en het salaris (of: als de persoon uit dienst is de uitkering wegens beëindiging - lees: ‘gouden handdruk’) te publiceren. Gebruikelijk is dat je dit publiceert in een jaarrekening. Vanaf 1 januari 2018 moet je ook op internet publiceren voor de duur van 7 jaar. Deze verplichting is terug te lezen in artikel 5c van de Uitvoeringsregel WNT. De privacyafweging voor openbaarmaking is bepaald bij het vaststellen van de plicht toen de Wet Normering Topinkomens werd gemaakt; daar mag je als individuele organisatie niet meer van afwijken.

Verder is er voor de uitleg van de WNT de website www.topinkomens.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Gegevens die je moet publiceren

Om u te faciliteren bij een volledige en juiste WNT-verantwoording wordt door BZK jaarlijks een model-verantwoording WNT opgesteld.

Praktisch advies

Volgens artikel 5c van de WNT zul je dus moeten publiceren en ook op internet. Maar er staat niet bij in welke vorm er op internet moet worden gepubliceerd. Het ministerie van VWS adviseert kleine welzijnsorganisaties het volgende:

  • stel een WNT-verantwoording op conform het WNT-verantwoordingsmodel en neem deze op in jaarrekening op in de jaarrekening. Plaats vervolgens de WNT-verantwoording als .pdf op de website;
  • besteed op de website kort aandacht aan het feit dat er sprake is van WNT-bestuurder(s) met alleen hun functie(titel) en beloning - net als bijvoorbeeld onze minister president - en verwijs eventueel naar de jaarrekening.