Wegiz

Na unanieme instemming van de Eerste en Tweede Kamer, trad op 1 juli 2023 de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in werking. Waarom is er eigenlijk een Wegiz, wat regelt de Wegiz en wat is de verhouding tussen de Wegiz en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)?

Waarom Wegiz?

Voor goede zorgverlening is het noodzakelijk dat zorgverleners beschikken over de juiste (medische) gegevens, op het juiste moment en op de juiste plek. Op dit moment gebruiken zorgaanbieders verschillende manieren voor het uitwisselen van gegevens en die niet altijd op elkaar aansluiten. De Wegiz stelt voor elektronische gegevensuitwisseling zogenaamde eisen aan taal en techniek. Deze eisen staan beschreven in NEN-normen (voor ICT-systemen) en kwaliteitsstandaarden (hierin staat onder meer welke gegevens nodig zijn voor goede zorg). Door eisen te stellen aan taal en techniek kunnen de juiste gegevens op een gestandaardiseerde manier uitgewisseld worden en op het juiste moment bij de zorgverlener zijn.

Bepaalde belangrijke gegevens, zoals Medicatieoverdracht en de Basisgegevensset Zorg, worden onder de Wegiz op een gestandaardiseerde manier verplicht elektronisch uitgewisseld. Deze wettelijke verplichting wordt opgenomen in een algemene maatregel van bestuur. Een algemene maatregel van bestuur is een verduidelijking op een wet, in dit geval de Wegiz.

Wegiz en de AVG

De Wegiz bepaalt alleen hoe (elektronisch) gegevens elektronisch worden uitgewisseld en niet of er uit mag worden gewisseld. Of gegevens uitgewisseld mogen worden staat beschreven in privacywetgeving, zoals de AVG, de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG).

De Wegiz doet dus niets af aan de genoemde privacywetgeving en past binnen deze wetgeving. Kortom, persoonsgegevens zijn en blijven beschermd onder het huidige recht.