Begz

Het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders (Begz) is een zogenaamde algemene maatregel van bestuur (amvb). In een amvb worden wettelijke regels verder uitgewerkt. De Begz is een aanvulling op de Wabvpz.

De Begz heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen, huisartsen en apothekers.

Dit besluit verplicht zorgaanbieders dat hun systemen voldoen aan de veiligheids- en zorgvuldigheidseisen uit de NEN 7510 en dat bij gegevensuitwisseling gebruikt wordt gemaakt van veilige verbindingen (NEN 7512). Daarbij moeten zorgaanbieders een register bijhouden van verwerkingen van persoonsgegevens en moeten zij zich houden aan de bewaartermijnen voor persoonsgegevens (NEN 7513).