Logging

Wat is logging?

Logging is een geautomatiseerde registratie van gegevens, die bedoeld is om bij te houden welke gebeurtenissen/ handelingen binnen een systeem hebben plaatsgevonden. Door middel van logging in de zorg kan achteraf worden gecontroleerd of er een (goede) reden was voor een medewerker om bijv. een bepaald patiëntendossier in te zien of gegevens in het dossier te wijzigen.

Waarom is logging op dit moment een hot-item?

Vanaf 1 juli 2020 kan een patiënt een zorginstelling verzoeken om een overzicht, waarin is opgenomen wie wanneer bepaalde informatie beschikbaar heeft gemaakt en/of heeft ingezien. Dit staat beschreven in de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). De zorginstelling is verplicht om gehoor te geven aan dit verzoek. Hoe zorginstellingen invulling moeten geven aan deze verplichting, volgt uit de NEN 7513. Deze NEN 7513 geeft zorgaanbieders en leveranciers van informatiesystemen aanwijzingen over de manier waarop logging moet worden geregeld.

Zorgaanbieders die vallen onder de Wabvpz, zijn verplicht zich te houden aan de NEN 7513. Dit staat beschreven in het Wet besluit elektronische gegevensuitwisseling door zorgaanbieders, van 1 januari 2018.