Elektronisch uitwisselingssysteem

Wat wordt in de Wabvpz verstaan onder een ‘elektronisch uitwisselingssysteem’?

Een elektronische uitwisselingssysteem is een systeem, waarin twee of meer zorgaanbieders patiëntgegevens kunnen uitwisselen. Met het begrip “elektronisch uitwisselingssysteem” in de Wabvpz, wordt een specifieke vorm van de inrichting van een gegevensuitwisseling bedoeld, waarbij zorgaanbieders op elektronische wijze medische gegevens voor andere zorgaanbieders raadpleegbaar maken. Een tweede/andere zorgaanbieder kan daardoor in de toekomst elektronische patiëntgegevens inzien, zonder dat de zorgaanbieder die de gegevens beschikbaar heeft gesteld, hier nog specifiek toegang voor moet verlenen. 

Wettelijke definitie:

‘Een elektronisch uitwisselingssysteem is een systeem waarmee zorgaanbieders op elektronische wijze, dossiers, gedeelten van dossiers of gegevens uit dossiers voor andere zorgaanbieders raadpleegbaar kunnen maken, waaronder niet begrepen een systeem binnen een zorgaanbieder, voor het bijhouden van een elektronisch dossier.’

Eisen aan elektronische gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg

Het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders is per 1 januari 2018 in werking getreden. In het besluit zijn specifieke eisen aan elektronische gegevensuitwisseling in de gezondheidszorg vastgelegd.

Deze eisen zijn:

  • Indien van toepassing, het benoemen van een functionaris voor de gegevensbescherming;
  • Het vastleggen van beleid, procedures en verantwoordelijkheden rondom gebruikte elektronische uitwisselingssystemen en interne zorginformatiesystemen;
  • Zorgdragen dat het elektronisch uitwisselingssysteem voldoet aan de veiligheids- en zorgvuldigheidseisen van NEN 7510 norm voor het organisatorisch en technisch inrichten van de informatiebeveiliging in de zorg;
  • Zorgdragen dat gebruik wordt gemaakt van veilige verbindingen die voldoen aan NEN 7512;
  • Zorgdragen dat de ‘logging’ van cliëntengegevens voldoet aan NEN 7513.