Recht op inzage

Patiënten en cliënten hebben recht op inzage in hun gegevens in het medisch dossier, zoals röntgenfoto’s, diagnoses en operatieverslagen. Alleen persoonlijke werkaantekeningen van een zorgverlener (zoals huisarts, tandarts of specialist in het ziekenhuis) mag de patiënt niet inzien. Voor inzage mag een zorgverlener geen vergoeding vragen.

Medisch Dossier

Recht op inzage medisch dossier

Het recht op inzage is geregeld in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Naast de WGBO is de AVG van toepassing op het verkrijgen van inzage.

Zie ook (elektronisch) inzage verlenen.

Kopieën medische gegevens

De patiënt of cliënt heeft ook recht op kopieën van zijn medische gegevens. Hiervoor mag je onder de AVG geen kosten in rekening brengen (onder de Wbp mocht dit wel). Vraagt een betrokkene om meer dan een kopie van alle gegevens? Dan mag je hiervoor wel een redelijke vergoeding vragen.

Geen volledige inzage medisch dossier

Een zorgverlener kan in uitzonderingssituaties weigeren een bepaald gedeelte van het medisch dossier te laten inzien. Dat mag alleen als de privacy van iemand anders dan de patiënt wordt geschaad door inzage in dat deel van het dossier. De zorgverlener moet wel kunnen aantonen dat dit het geval is. Het belang van de privacy van de ander moet daarbij zwaarder wegen dan het belang van degene die het inzageverzoek doet in het betreffende gedeelte van zijn medisch dossier.

Zie ook delen namen medewerkers bij (elektronische) inzage.

Sociaal domein

Op basis van de Wmo, geldt in het sociaal domein, dat je geen inzage aan de betrokkene hoeft te geven als:

  • je een situatie van huiselijk geweld of kindermishandeling aan het beëindigen bent;
  • je een onderzoek doet naar een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling;
  • de privacy van anderen dan betrokkene in het geding zijn.

Let wel, het is aan de zorgprofessional om hier een belangenafweging te maken.

Je geeft daarnaast geen inzage aan betrokkene als:

  • de betrokkene jonger dan 12 jaar is;
  • de betrokkene 12 jaar is en niet in staat in tot een redelijke afweging van zijn/haar belangen. In dit geval kan je wel aan de wettelijke vertegenwoordiger inzage geven.

NB: Voor het niet verstrekken van inzage aan de betrokkene heb je als zorgprofessional geen ruimte voor een belangenafweging. Voor het al dan niet verstrekken van inzage aan de wettelijk vertegenwoordiger heb je als zorgprofessional wel ruimte voor een belangenafweging.