Wabvpz

In de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) wordt het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) en bepaalde vormen van elektronische uitwisseling van medische gegevens tussen zorgverleners geregeld. Daarnaast geeft deze wet patiënten het recht om hun dossier elektronisch in te mogen kijken of er een afschrift van te ontvangen. Tenslotte zijn in de Wabvpz ook artikelen opgenomen over de logging. In de juridische factsheet van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport lees je hier meer over.

  • De Wabvpz heeft geen betrekking op interne zorginformatiesystemen zoals het HIS en het AIS, maar alleen op uitwisselingssystemen waarmee gegevens tussen verschillende zorgaanbieders beschikbaar gesteld en opgevraagd kunnen worden.
  • Het gericht sturen en ontvangen van gegevens tussen de zorgverlener en de patiënt vallen ook niet onder de Wabvpz.
  • De Wabvpz kan gevolgen hebben voor de behandelrelatie met patiënten.

Wat betekent de Wabvpz voor de zorgverlener?

De Wabvpz betekent voor de zorgverlener dat:

  1. Patiënten vragen kunnen gaan stellen over de inhoud van het dossier;
  2. Patiënten kunnen vragen om elektronische inzage in het dossier;
  3. Patiënten kunnen vragen om een kopie van het dossier, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn;
  4. Patiënten de mogelijkheid hebben om in te zien wie, op welk moment het dossier heeft bekeken en wie de informatie beschikbaar heeft gesteld.

De Wabvpz heeft geen betrekking op interne zorginformatiesystemen zoals het HIS en het AIS, maar alleen op uitwisselingssystemen waarmee gegevens tussen verschillende zorgaanbieders beschikbaar gesteld en opgevraagd kunnen worden.

Wat betekent de Wabvpz voor de patiënt?

De Wabvpz kan gevolgen hebben voor de behandelrelatie met patiënten. De wet bevordert het recht van de patiënt om zelf keuzes te maken; over zijn/haar leven, eigen lichaam èn privacy te beslissen. Door de Wabvpz krijgt de patiënt meer mogelijkheden om de regie over zijn/haar eigen gezondheid te nemen.